ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
หัวข้อข่าว : อบรมบรรณรักษ์ รุ่นที่ 26

     เมื่อวันที่ 12 -14 กันยายน 2557 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ ได้ส่งนางวันดี ดีทน และนางพิศมัย เมตตา ข้าราชการครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณรักษ์ ณ โรงแรม ชาลีนา กรุงเทพมหานคร ( ครูสุภาพ กันทะวงศ์/ ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียน

     ภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ โดยนายวิรัช สุวรรณโชติ ผอ.โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมชุมชม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ในด้านต่างๆ และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่ตัวเองถนัดและสนใจ โดยมีทั้งหมด 6 ชุมชุม คือ 1. สนุกกับเกม (เน้นภาษาไทย,อังกฤษ คณิตศาสตร์ ) 2. แอโรบิก 3.รักษ์โลก 4.กีฬา 5.ศิลป์สร้างสรรค์ 6. คีตศิลป์( ครูสุภาพ กันทะวงศ์ /ข่าว-ภาพ )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
หัวข้อข่าว : ร่วมปลูกป่าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ โดยนายวิรัช สุวรรณโชติ ผอ.โรงเรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ "วันแม่แห่งชาติ" ณ สวนพฤกษาศาสตร์ จังหวัดระยอง ร่วมกับชุมชนและโรงเรียนในเขต อำเภอแกลง ( ครูอำเนิน มีลาภ -ภาพ/ครูสุภาพ กันทะวงศ์ -ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
หัวข้อข่าว : วันวิทยาศาสตร์ ปี 2557

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ โดยนายวิรัช สุวรรณโชติ ผอ.โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ( ครูสุภาพ กันทะวงศ์ /ข่าว-ภาพ )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
หัวข้อข่าว : พัฒนาวัดและชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชีนีนาถ

     โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ โดย นายวิรัช สุวรรณโชติ ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้นำนักเรียน เข้าร่วมพัฒนาวัดและะชุมชนกับชาวบ้าน ม.5 ต.กร่ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (ครูสงกรานต์ รัตนวิจิตร-ภาพ/ครูสุภาพ กันทะวงศ์-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพังราด
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม

     เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 คณะครูโรงเรียนวัดพังราด ศึกษาดูงานการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ณ โรงเรียนวัดพร้าว ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ในการไปครั้งนี้คณะครูขอขอบพระคุณท่าน ผู้อำนวยการประสิทธิ์ชัย ป้อมพิมพ์และคณะครู โรงเรียนวัดพร้าวอย่างสูงยิ่ง ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อีกทั้งทำให้การดูงานครั้งนี้คณะครูที่ไปศึกษาดูงานได้รับความรู้และประสบการณ์การสอนของทางโรงเรียนวัดพร้าวมากมาย ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย (ทิพวรรณ นักธรรม/ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินหย่อง
หัวข้อข่าว : ออกพรรษา

     วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านเนินหย่อง ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินหย่อง และชุมชนเนินหย่อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันออกพรรษา พระสงฆ์ 3 วัด ได้แก่ วัดเนินหย่อง, วัดเขาดินชุ่มทอง และวัดเนินทราย 2 (อรุณี ศิริสุขไพบูลย์:ข่าว/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
หัวข้อข่าว : ครูเสาวภา มั่นประสิทธิ์ นำเสนอ Best Pracetice โรงเรียนสุตริตได้ที่ 1 ของภาค

     นางเสาวภา มั่นประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเนินเขาดิน เป็นตัวแทนคณะครูในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ เวลา 0๙.00 น.ของวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน โรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรมนำสู่การปฏิบัติ การนำ Best Practice นำเสนอในงาน Symposium โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ผลการนำเสนอผลงานปรากฏว่า นางเสาวภา มั่นประสิทธิ์ ได้เป็นอันดับที่ ๑ ของระดับภาคกลางและภาคตะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
หัวข้อข่าว : นายกิจจา จันทร์ดี นำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต

     นายกิจจา จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินเขาดิน นำเสนอผลงาน Best Practice ต่อคณะกรรมการ เวลา 10.00 น.ของวันที่ 24 กันยายน ๒๕๕๗ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน โรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรมนำสู่การปฏิบัติ การนำ Best Practice นำเสนอในงาน Symposium โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ผลการนำเสนอผลงานปรากฏว่า นายกิจจา จันทร์ดี ได้เป็นอันดับที่ 3 ของระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ( มนต์ผกา ภา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : การประชุมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดผล

     วันที่ 23 -25 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านวังหินได้ส่งครูสุภาภรณ์ ศิริฟองนุกูล เข้ารับการประชุมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดผล รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2557 ณโรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก (ภาพ/ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : นักเรียนดูภาพยนตร์กับ เมเจอร์โลตัส

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายศุภกิจ สตาภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ คณะครูสายชั้น ป.5 และ ป.6 นำนักเรียนจำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” ชมภาพยนตร์รอบพิเศษของมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เรื่อง มนัสเต จ๊ะเอ๋บ๊ายบาย (ส่งเกรียนไปเรียนพุทธ) โดยเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นภายใต้โครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินโดยมีการถ่ายทำใน 3 ประเทศ คือ ไทย อินเดียและเนปาล ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แกลง (เทสโก้โลตัส) ในวันที่ 24 กันยายน 2557 / ภาพ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : รำงานเกษียณ “กษิณาลัย 57 สรรค์สร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรี สพฐ.”

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายยรรยง แก่นสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ ครูนิชาภา แก้วประจุ ครูชำนาญการพิเศษ , ครูพัชมณ สรรพคุณ ครูชำนาญการพิเศษ , ครูชนัญชิดา ชำปฏิ ครูชำนาญการพิเศษ, ครูณัฐนรี มนทกานติ ครูชำนาญการพิเศษ , ครูเฉลิมพันธ์ สีอ่อน ครูผู้ช่วย และ ครูสุเมธ เสน่ห์ พนักงานราชการ นำคณะนักเรียนร่วมการแสดงบนเวที ในชุด “ระบำกลอง” ในงานเกษียณอายุราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในชื่องาน “กษิณาลัย 57 สรรค์สร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรี สพฐ.” ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายยรรยง แก่นสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ศึกษาดูงาน โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริจากโครงการชั่งหัวมัน ณ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2557 / ภาพ ครูสุเมธ เสน่ห์ – ข่าว ครูทัศนี โยธาวงค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : มหกรรมวิชาการระยอง 2' 57 เครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ สพป.รย.2

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะครู เป็นสนามแข่งขัน มหกรรมวิชาการระยอง 2'' 57 เครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ ได้แก่ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โครงงานคุณธรรม โครงงานการเรียนการสอน 8 สาระการเรียนรู้ และการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง ชมภาพทั้งหม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จังหวัดตราด

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จังหวัดตราด ซึ่งนำ โดย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตราด เดินทางมาศึกษาดูงาน กระบวนการบริหารงาน และการจัดเรียนการสอน เพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล โดยได้รับเกียรติจาก นายพูลศิลป์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ประธานเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพรฯ นายภาณุ ธนะสาร กำนันตำบลปากน้ำประแส ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนชุมชนวัด......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/286 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36