ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาสำรอง
หัวข้อข่าว : ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 คณะครูโรงเรียนวัดเขาสำรองและโรงเรียนในเครือข่ายกรมหลวงชุมพร ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดสวนส้ม รีสอร์ทแห่งการเรียนรู้ขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วิภาดา ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน
หัวข้อข่าว : คุณปัทมา เครือวัลย์และครอบครัว มอบทุนและเลี้ยงไอศกรีม

     เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 คุณปัทมา เครือวัลย์ และครอบครัว ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน และเลี้ยงไอศกรีมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน ในโอกาศนี้ ทางโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เทอญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขาตรวจสุขภาพ

     เมื่อวันที่ 21 กรฎาคม 2558 นายแสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านวังหิน และเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนให้มีสุขภาพอย่างไร พิทยาภรณ์(ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : รับการประเมินการเขียน คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นางสมพร ตันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับคณะประเมิน การเขียน คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากคณะผู้บริหารเครือข่ายอริยมงคล เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 / ภาพ ครูณัฐนรี มนทกานติ – ข่าว ครูทัศนี โยธาวงค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : นิทรรศการไข้เลือดออก

     เจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.3 จังหวัดระยอง ได้จัดนิทรรศการไข้เลือดออก ให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เพื่อให้นักเรียนและคณะครูได้รับความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมอาคาร 8 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 / ภาพ – ข่าว ครูทัศนี โยธาวงค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์รอบพิเศษของ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์

     เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายแสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน ได้ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์รอบพิเศษของ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้เล็งเห็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันที่มีเด็กและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสเป็นจำนวนมากที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ขาดโอกาสต่างๆ ไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษา หรือได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ เน้นด้านการศึกษาควบคู่กับการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียน และมอบทุน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายคุณธรรม

     เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 นายแสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน ได้จัดเข้าค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ที่วัดวังศิลาธรรมราม ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการส่งเสริมพื้นฐานคนดี 4 ประการของนักเรียนได้ปฏิบัติตลอดจนเพื่อให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป (ภาพ/ข่าว พิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

     โรงเรียนวัดหนองกันเกราได้รับการประเมินจากคณะกรรมการเตรวจประเมิน ความก้าวหน้าของโครงร่างองค์กร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 (จุฑามาส : ภาพ/ฉัตรชัย : ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : ผู้ว่าห่วงหัว

     นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกันเกรา รับมอบหมวกกันน็อก ในโครงการ ผู้ว่าห่วงหัว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนที่ใช้จักรยายนต์เป็นยาพาหนะในการเดินทาง (กรเทพ : ข่าว/ฉัตรชัย : ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาสำรอง
หัวข้อข่าว : ติดตามและประเมินผลการเขียน คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

     วันจัทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2558 คณะครูโรงเรียนวัดเขาสำรอง ต้อนรับคณะผู้บริหารเครือข่ายกรมหลวงชุมพร ที่ได้เข้าประเมินการเขียน คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 การติดตามและประเมินผลในครั้งผ่านไปได้ด้วย (วิภาดา ยศสงคราม ภาพ / ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงไสว
หัวข้อข่าว : ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

     เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนตำบลชากพง ได้จัดพิธิมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนในเขตตำบลชากพง อ.แกลง จ.ระยอง ในการนี้ นักเรียนโรงเรียนวัดพลงไสว ได้รับทุน จำนวน 53 ทุน จึงขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งนำโดย นายกเง็ก รัตนวิจิตร อดีตนายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่ ขอบคุณค่ะ (ภาพ/ข่าว : นางสาวพิมผกา ใจใส)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชุมแสง
หัวข้อข่าว : ทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2558

     วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดยนายฆชาฑร หัวใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง และคณะครูโรงเรียนบ้านชุมแสงทุกคน ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกายให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านชุมแสงทุกคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
หัวข้อข่าว : การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

     เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นเข้ารับการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อทดสอบความสามารถด้านการเขียนภาษาไทย การคิดเลขเร็วและการพูดภาษาอังกฤษ (ยุตติชน/ข่าว,ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
หัวข้อข่าว : การประเมินติดตาม การจัดการศึกษารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558

     การประเมินติดตาม การจัดการศึกษารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของ กต.ปน วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน BBL

     ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำคณะครู นักการ ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบ Bbrain Based Learning (bbl) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1035679626462328.1073742205.150736538289979&type=3......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/320 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36