ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอนสำราญ
หัวข้อข่าว : ประชุมทางไกล"การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน"

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านดอนสำราญ นำโดยนายกิจกิจพัฒน์ พันธ์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสำราญ ร่วมประชุมทางไกล "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน" ผ่านโทรทัศน์โรงเรียนไกลกังวล (DLTV14) เพื่อเตรียมความพร้อมของโรงเรียนต่อไป (ดารณี นามสนิท : ภาพและข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัิตการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน(PBL)

     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นำโดยนายแสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน พร้อมทั้งคณะครูทุกท่าน ได้จัดอบรมเรื่อง ปฏิบัิตการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน(PBL) โดยมีวิทยากรรับเชิญมาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ คือ คุณครูศุภพงษ์ คล้ายคลึง ได้มาให้ความรู้ในเรื่องโครงงาน ที่จะใช้ในการบูรการในทุกสาระวิชาการเรียนรู้ ในการอบรมครั้งนี้คณะครูโรงเรียนบ้านวังหินได้รับความรู้เต็มเปี่ยม และพร้อมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป และขอขอบคุณ คุณครูศุภพงษ์ คล้ายคลึง เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : พ่นควันไล่ยุงลาย

     วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านวังหินได้รับความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มาทำการพ่นควันไล่ยุงลายตามอาคารเรียน ห้องน้ำห้องส้วม บ้านพักครู เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก (ภาพ-ข่าว/พิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : การปฏิรูปการเรียนรู้สุ่ผู้เรียน โรงเรียนบ้านวังหิน

     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นำโดยนายแสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน พร้อมคณะครู ทั้ง 3 ท่่าน ได้ไปนำเสนอแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน การจัดตารางการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมอย่างไรให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองไทยที่ดี และสามารถแก้ปัญหาาของโรงเรียนบ้านวังหินได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (พิทยาภรณ์ สูแพะ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับ ผอ.สมพร ตันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายศุภกิจ สตาภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ สมพร ตันเงิน ซึ่งมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม โดยมีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนจากโรงเรียนบ้านเจริญสุขร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสมพร ตันเงิน ด้วย ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 / ภาพ – ข่าว ครูทัศนี โยธาวงค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพังราด
หัวข้อข่าว : โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยการสนับสนุนจากสำนักงานประกันสังคม

     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 58 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทำพิธีส่งมอบอาคารเรียนอนุบาล และห้องคอมพิวเตอร์ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง งานนี้สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี ผู้อำนวยการพัฒน์นรี ช่างเหล็ก คณะครู ผู้นำชุมชน ชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วม โรงเรียนวัดพังราดจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย (ทิพวรรณ นักธรรม/ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

     ด้วยโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส นำโดยผอ.ณภัทร เรืองบุญส่ง และคณะครู ได้รับมอบจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา PEER Center อำเภอแกลง ให้เป็นศูนย์จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2558 บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างมีความสุข สนุกสนาน นักเรียนได้รับความรู้จากคณะวิทยากรอย่างเต็มที่ ภาพ/ข่าว : ธุรการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : ส่งคุณครูศุภลักษณ์ สังสุทธิ์

     เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนตะเคียนงาม และคณะครูได้ออกเดินทางไปส่ง คุณครูศุภลักษณ์ สังสุทธิ์ ครู ค.ศ.1 ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนบ้านคำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โดยมี ผู้บริหารคณะครู โรงเรียนบ้านคำเลาะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทางผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง และขออวยพรให้คุณครูศุภลักษณ์ สังสุทธิ์ ประสบแต่ ความสุข ความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ มา ณ โอกาสนี้ ชม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : สรงน้ำพระประจำโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558 ท่านผู้อำนวยการศักรินทร์ สายัณห์ ได้นำคณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองกันเกรา สรงน้ำพระพุทธลีลาวดีศรีกันเกรา พระพุทธรูปประจำโรงเรียนและพระบูชาอื่นๆในโรงเรียนเพื่อเป็นศิริมงคลกับคณะครู บุคลากรทุกท่าน...สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับ (ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.459831280831720.1073741956.184183431729841&type=3) ฉัตรชัย:ภาพ/กรเทพ:ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหนองกันเกรา

     เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมี นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธาน และมีสมาชิกศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งถือโอกาศในวันสงกรานต์นี้ ได้สรงน้ำท่านพระครูบวรศีลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหนองกันเกรา และรดนำ้ดำหัวขอพรผู้สูงอายุ พร้อมทั้งผู้ใหณ่ใจดีอีกมากมาย เนื่องในวันสงกรานต์กันอย่างชื่นอกชื่นใจ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.459824664165715.1073741955.184183431729841&ty......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : ประกาศแจ้งผลการเรียน

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 โรงเรียนวัดหนองกันเกราได้ทำการแจ้งประกาศผลสอบกับนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมทั้งแจกเสื้อผ้าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้ นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน มอบทุนการศึกษา และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่กำลังจะจบชั้น ป.6(ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.453657031449145.1073741953.184183431729841&type=1)กรเทพ:ภาพ/จุฑามาส:ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : ส่งครูจีนกลับบ้าน

     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูสอนภาษาจีน Miss Li Si Jia ที่ทำหน้าที่สอนในโรงเรียน เป็นเวลา 1 ปี และได้กล่าวอวยพรให้ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการสอนในการพัฒนาตนเองเมื่อกลับถึงประเทศจีนต่อไป(ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.453655408115974.1073741952.184183431729841&type=1)กรเทพ:ภาพ/จุฑามาส:ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : อบรมการจัดทำการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 นำโดย นายแสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน และคณะคุณครู ได้เข้าอบรม การจัดทำการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบ้านวังหิน ปีงบประมาณ 2557 อบรม ณ ที่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก (พิทยาภรณ์ สูแพะ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

     โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ชี้แจงแนวทางนโยบายการดำเนินงานของโรงเรียน จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ภาพ/ข่าว : ธุรการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : อบรมการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)

     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 นายแสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน ได้ส่งครูระดับปฐมวัยเข้าอบรมการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ที่โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ซึ่งได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมที่กระตุ้นการใช้สมองเป็นหลัก (พิทยาภรณ์ สูแพะ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/310 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36